burst

burst
I
[bə:st] n պայթյուն, պայթոց. բռնկում, պոռթկում. burst of shells արկերի պայթյուն. burst of thunder ամպի ճայթյուն. burst of a flame կրակի բռնկում/պոռթկում. burst of applause ծափերի պոռթկում
II
[bə:st] v տրաք(վ)ել, պայթել, ճաթել. burst a balloon/tyre օդապա րի կը/ դո ղը պայ թեցնել. The frost has burst the pipes Խո ղովակները պայ թել են ցրտից. burst into blossom փթթել, ծաղ կել. burst into flame բոցա վառ վել. burst into tears փղձկալ, հեծկլտալ. burst into the room սենյակ ներխուժել. burst out բռնկվել (պա տերազմ, համաճարակ). burst out of one’s dress հագուս տը վրան չգալ/նեղ լինել. burst with envy/ joy նախանձից/ուրախությունից պայ թել. The door burst open Դուռը լայն բացվեց

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Burst — may refer to: *Burst mode, a mode of operation where events occur in rapid succession **Burst transmission, a term in telecommunications **Burst switching, a feature of some packet switched networks **Bursting, a signaling mode of neurons*Burst… …   Wikipedia

 • Burst — Saltar a navegación, búsqueda Burst Información personal Origen Kristinehamn  Suecia …   Wikipedia Español

 • Burst — Burst, v. i. [imp. & p. p. {Burst}; p. pr. & vb. n. {Bursting}. The past participle bursten is obsolete.] [OE. bersten, bresten, AS. berstan (pers. sing. berste, imp. sing. b[ae]rst, imp. pl. burston, p. p. borsten); akin to D. bersten, G.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Burst — Burst, v. i. [imp. & p. p. {Burst}; p. pr. & vb. n. {Bursting}. The past participle bursten is obsolete.] [OE. bersten, bresten, AS. berstan (pers. sing. berste, imp. sing. b[ae]rst, imp. pl. burston, p. p. borsten); akin to D. bersten, G.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Burst! — is a client for the BitTorrent protocol.Burst! uses a modified version of the original python client as the back end, and replaces the front end with a native Win32 application, which has a smaller memory footprint, due to replacing the wxPython… …   Wikipedia

 • Burst — Burst …   Wikipédia en Français

 • Burst — (b[^u]rst), v. t. 1. To break or rend by violence, as by an overcharge or by strain or pressure, esp. from within; to force open suddenly; as, to burst a cannon; to burst a blood vessel; to burst open the doors. [1913 Webster] My breast I ll… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Burst — Burst, n. 1. A sudden breaking forth; a violent rending; an explosion; as, a burst of thunder; a burst of applause; a burst of passion; a burst of inspiration. [1913 Webster] Bursts of fox hunting melody. W. Irving. [1913 Webster] 2. Any brief,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • burst — [bʉrst] vi. burst, bursting [ME bresten, bersten < OE berstan & ON bresta, both < IE base * bhres , to burst, break, crack] 1. to come apart suddenly and violently, as from internal pressure; fly into pieces; break open or out; explode 2.… …   English World dictionary

 • Burst — bezeichnet einen Berggipfel in der Schweiz, siehe Burst (Berg); eine Teilgemeinde des belgischen Erpe Mere, siehe Burst (Flandern) vom englischen Begriff für: „Ausbruch“, „Platzen“ oder „Häufung“ allgemein das mehrfache, gebündelte Auftreten… …   Deutsch Wikipedia

 • Burst — 〈[bœ:st] m. 6〉 plötzlicher Strahlungsausbruch der Sonne im Radiowellenbereich durch eine Sonneneruption [zu engl. burst „bersten, zerplatzen“] * * * Burst   [bəːst; englisch »Ausbruch«] der, (s)/ s,    1) Astronomie: Strahlungsausbruch, kurz… …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”